Taja Kramberger

Taja Kramberger

Taja Kramberger (rojena v Ljubljani 1970), pesnica, prevajalka, esejistka, doktorica zgodovine in zgodovinske antropologije (univerzitetna predavateljica in raziskovalka). Aktivna je tudi v javni sferi v bojih za pravice ljudi, od leta 2000 je bila bodisi organizatorica ali koordinatorica različnih protestnih manifestacij bodisi aktivna udeleženka polemik, bojev za socialno pravičnost in drugih oblik odpora zoper korupcijo, neoliberalne napade na ljudi in ustanove (peticije, manifesti, izjave protesta) in zoper provincialni ter širše razraščajoči se klientelizem. Je prejemnica več znanstvenih in raziskovalnih štipendij (Dunaj, Pariz, Budimpešta), gostja številnih mednarodnih literarnih srečanj po svetu, organizatorica različnih kulturnih in znanstvenih prireditev. Njene pesmi so prevedene v več jezikov (knjižna izbora sta doslej izšla v hrvaščini in madžarščini). Četudi je bila večkrat nominirana in v najožjem izboru za nagrade, je v dveh desetletjih ustvarjanja prejela eno literarno nagrado (Veronika – 2007 za knjigo Vsakdanji pogovori, 2006). Leta 2005 je prejela državno delovno štipendijo za vrhunske ustvarjalce v literaturi. Od leta 2012 (to je v času po nelegalni univerzitetni čistki, ki ji je vzela eksistenčno podlago za delo v Sloveniji) pa po sklepu Javne agencije za knjigo in njene državne strokovne komisije z dne 3. marca 2012 »v zadnjem obdobju« ni več »prepoznana kot vrhunska avtorica«.

Doslej je napisala, uredila ali prevedla okoli 60 publikacij (več kakor polovico neplačano); med njimi 9 knjig lastne poezije, 2 knjigi za otroke, 7 knjig literarnih prevodov (Michele Obit, Roberto Juarroz, Neringa Abrutyte, Lucy Coats, Gao Xingjian, Claribel Alegría, izbrala, prevedla in uredila je tudi obsežno antologijo protestne poezije različnih tradicij z naslovom Mi smo tisti, na katere smo čakali, ki pa še ni bila natisnjena in nosilci pravic prav tako še niso bili kontaktirani, ker ji je bila leta 2011 zavrnjena državna finančna podpora), 4 zbornike (med njimi zbornik izbranih besedil Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta; izbor temeljnih besedil za zgodovinsko in socialno antropologijo v slovenščini v dveh delih: 1. del; 2. del; antologijo pesniško-prevajalske delavnice Različni jeziki/Linguaggi di-versi), 3 znanstvene monografije (dve od njih sta bili proglašeni za »vrhunski znanstveni dosežek«; glej: Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma…/Historiographic Divergence: The Enlightenment and Historist Paradigms…; Misliti družbo, ki [se] sama ne misli/To Think the Society that Does Not Think [by] Itself; Nevidne evidence: misliti idola tribus/Invisible Evidences: to Think Idola Tribus) in uredila 38 številk znanstvene revije Monitor ZSA (med letoma 2001 in 2011 je bila odgovorna urednica revije).

V času kadrovske čistke kritičnih intelektualk in intelektualcev na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, kjer je pomagala postaviti infrastrukturo (je soavtorica celotnega programa zgodovinske antropologije, vseh predmetov od dodiplomskega do podiplomskega študija, ki je bil potrjen s strani ustreznega ministrstva), je bila 2010. v t. i. »kadrovski racionalizaciji« (več o »univerzitetni čistki« je dostopno tule) nelegalno »odstranjena z delovnega mesta« iz »poslovnega razloga«. Tožba zoper Univerzo na Primorskem na sodišču se je končala z dogovorom in izplačilom odškodnine odpuščeni delavki.

Z nekdanjimi študentkami in študenti, ki so se ob kadrovski čistki postavili zanjo kot predavateljico in kolegico, in še z nekaterimi pesnicami/pesniki, glasbenicami/glasbeniki in drugimi umetnicami/umetniki v okviru skupine GRITO, je Taja Kramberger med letoma 2011 in 2012 po svojem scenariju in v sorežiji pripravljala gledališko predstavo »Če utišate pevca/pevko« (naslovljeno po pesmi H. Guaranyja »Si se calla el cantor« ). Žal je v umetno ustvarjenem sovražnem okolju, za katerega je nekdo očitno imel močan motiv, politična spletka segla tudi do gledališke skupine. Tako je skupina okoli 30 ljudi po več kakor pol-letnem intenzivnem in dobrem delu ter kolegialnih odnosih med sodelujočimi razpadla tako rekoč čez noč. Edino javno vajo, ki smo jo k sreči posneli (četudi predstava še zdaleč ni bila dovršena, narejena je bila v okoli 70 %), si je mogoče ogledati tukaj (spodnji video).

Zaradi stopnjevanih družbeno-političnih pritiskov, ki so vodili v naklepni socialni umor, in nepojmljivo podlih spletk, ki jim – kljub temu, da zdaj živita v eksilu – še ni videti konca in ki v Sloveniji onemogočajo sleherno oblikovanje minimalnih pogojev za delo in ustvarjanje, sta se z možem Dragom Bracom Rotarjem leta 2012 odločila, da deželo zapustita. (Zlasti dejavni na področju onemogočanja delovanja so mednarodno priznani kolegi iz literarnega polja, ki se zanašajo na pozicije, državno-režimsko podporo in kroženje difamacij, a vpleteni so tudi številni drugi nosilci/nosilke »nove stare elite«; primer: v Slovenskem centru PEN so januarja 2013 bile povsem brez argumentov zavrnjene vsaj tri v zadnjem desetletju v literarnem polju najbolj zavzete pesnice, pisateljice in raziskovalke z najobsežnejšimi opusi in z javnimi angažmaji, ki popolnoma ustrezajo ustanovni listini PEN, med njimi dve ustanoviteljici nagrade KONS in pobudnici ustanovitve ženskega odbora znotraj Slovenskega centra PEN: Tatjana Jamnik in Taja Kramberger. Seveda so vodilni možje slovenskega centra PEN poskrbeli, da so bile naposled v PEN sprejete vsestransko sprejemljive kandidatke, ki so si z veseljem prilastile idejo o ženski sekciji in nemudoma začele z diskurzom in dejanji nesolidarnosti do zavrnjenih.)

Trenutno živi in ustvarja v Parizu. Še vedno z delom ur ohranja prekarno raziskovalno zaposlitev na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani. Piše literarne tekste, eseje, prevaja literarne in znanstvene tekste iz francoščine, angleščine, italijanščine in španščine in raziskuje evropsko dogajanje med 18. in 20. stoletjem.

Skupaj s pesnicama Tatjano Jamnik in Barbaro Korun je leta 2011 ustanovila Mednarodno literarno nagrado KONS®, ki se podeljuje pesnicam in pesnikom za njihov literarni opus in ethos, za življenjsko držo in za vsestranske družbene angažmaje za skupno dobro vseh ljudi.

 

English:

Taja Kramberger (born in Ljubljana in 1970). She is a poet, writer, essayist, translator, university lecturer and researcher (she holds PhD in history and historical anthropology). From 2000 on she has been active in many public manifestations for social justice, either in the form of social events, manifests, polemics, petitions or others. She stood up against quickly growing corruption and clientelism of the Slovenian society (Slovenia became state only in 1991), against the degradation of women, workers, minorities, homosexuals, lesbians, as well as against other shapes of human exploitation. As a receiver of some international fellowships she stayed some time in Vienna, Paris and Budapest. She organized many cultural events, likewise conferences in humanities and social sciences. Her poems are translated in many languages, though in a book selection had till now appeared in Croatian and Hungarian languages. In the past years she was a member of some literary juries, committees, she was many time shortlisted for different awards, but received one award (Prize Veronika 2007 for the book Everyday Talks, 2006). In 2005 she received one-year working fellowship for the »topmost artists in literature« by the ministry of culture. Nevertheless from 2012 (just after the illegal university purge that took her away the job and salary – that is the existential base in Slovenia) she was proclaimed by the newly formed state Agency for book (replacement for the old Ministry of culture) and its literary committee (document dated on 3rd March 2012) »not any more a topmost literary artist« – as they say – »in the last period«. 

Until now she either wrote/co-wrote edited/co-edited or translated/co-translated around 60 publications (more than half of them without any income) and many other shorter forms of published texts. Among them 9 books of her poetry, 2 books for kids, 7 books of literary translations (Michele Obit, Roberto Juarroz, Neringa Abrutyte, Lucy Coats, Gao Xingjian, Claribel Alegría; she also selected, translated and edited a comprehensive anthology of protest and exile poetry from different social traditions entitled We're the ones we have been waiting for which was, regretfully, not published yet as it was renounced for the financial support in 2012), 4 collections of papers or literary texts (for example a collection of selected texts by Pierre Bourdieu and Loïc Wacquant, edited together with Drago Braco Rotar; an extensive thematic collection of basic texts for historical and social anthropology for Slovenian students and other readers in 2 vol. – see here: volume 1 and volume 2, edited together with Drago Braco Rotar and Ana Tominc; an anthology Linguaggi di-versi as an outcome of poets & translators workshop in 2001, edited together with Gašper Malej), 3 monographs in social sciences and humanities (two of three were again as »topmost scientific achievements« – as for now not renounced yet; books are Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma…/Historiographic Divergence: The Enlightenment and Historist Paradigms…; Misliti družbo, ki [se] sama ne misli/To Think the Society that Does Not Think [by] Itself; Nevidne evidence: misliti idola tribus/Invisible Evidences: to Think Idola Tribus), and she has last but not least, between 2001 and 2011, edited 38 numbers of Monitor ZSA – Journal for Historical, Social and Other Anthropologies.   

In the time of the university purge of critical intellectuals (in the ephemeral speech of the faculty and university direction so called »rationalization of the personnel«; for more about the »purge« see here) at the Faculty of Humanities of the University of Primorska in Koper (small Venetian coast town in Slovenia, some 10 minutes from Italian border and Trieste), where she helped building the infrastructure (she’s a co-author of the whole program of Historical Anthropology from undergraduate to postgraduate courses, accredited by the ministry of science and research in Slovenia), she was in autumn 2010 totally illegally ousted-chased from the university post and lost her job supposedly because of »the business reason«. She brought charges against the University of Primorska and as an outcome of that an agreement about the indemnity paid to her by the university was reached.

Together with her ex-students that have taken her side (or side of the illegally ousted from the institution) at the time of the university purge and together with some poets, musicians, dancers and other artists in the frames of the collective GRITO she was preparing her theatre play “If the singer is silenced” in 2011/2012 (entitled after the song of the H. Guarany Si se calla el cantor). She wrote a script based on texts of Karl Kraus, selected historical events and used some political poetry and protest music in it, adapted of course to particular Slovenian circumstances (a video-recording of a public rehearsal, the only one we had before the disintegration, can be seen here – the second video below, although the performance was far from being finished, it was about 70 % finished). But in artificially made hostile environment – obviously somebody had a strong motive to maintain the air of animosity – political intrigues reached also this initially a rather good and an open theatre team. The consequence was that a group of almost 30 people that was rehearsing very well, intensively and on the solidary and collegial grounds, for more than six months - practically dissolved over the night.

Meanwhile (between 2010 and 2012) social and political pressures followed and were even intensified, accompanied by hardly imaginable schemes of the provincial clique against her and her husband Drago Braco Rotar (he still has an absurd suit going on against him), especially strong against Taja Kramberger in the literary field (carriers being notorious and internationally accepted writers and poets, leaning on their positions, meritocracy, regime-supported networks and defamations), but also supported by other members of the »new-old elite«. (For example: in January 2013 at least three of the women-poets and strong intellectuals from Slovenia, most captured by work and social justice in the last decade and with the biggest opera and engagements in many fields, also in the literary one – so their overall life postures just fit the foundational imperatives of the International PEN Centre, were refused without any argument to become members of the Slovene PEN Centre; among them they were also Tatjana Jamnik and Taja Kramberger – founders of the KONS Award, who actually brought up the idea to found a small group of working women inside the Slovenian PEN in the first place; the idea was later however appropriated by the other, surely more acceptable group of women quickly welcomed in the Slovenian PEN in January 2013. This group immediately showed discourse and deeds of un-solidarity with the rejected ones.)

Taja Kramberger and Drago Braco Rotar decided to leave the country in 2012, after they had experienced an inexhaustible chain of oppressive methods of their compatriots leading to premeditated social murder. So they now live and work in Paris. Taja Kramberger still has a small precarious engagement in the research project at the Educational Research Institute in Ljubljana. She writes literary texts, essays, she translates literature and text of social sciences and humanities from English, French, Italian and Spanish languages. She also researches chapters and topics from history between 18th and 20th Centuries.

Together with two other poets, Tatjana Jamnik and Barbara Korun, she founded and registered in 2011 KONS-International Literary Award® which is given to the poets around the world for their life-long literary work, for their steadfast ethos and for their vivid life-attitude in which various engagements for the common good of all people is clearly visible.

 

Pesmi / Poems:

Slovenščina: 5. Taja Kramberger-3-slovenscina.pdf (147,8 kB)

English: 5. Taja Kramberger-3-english.pdf (100,6 kB)

Español: 5. Taja Kramberger-3-espanol.pdf (106 kB)

Français: 5. Taja Kramberger-3-francais.pdf (121,8 kB)

 

Povezave / Links:

Writer’s Residence

Poetry International

Personal Blog (not updated)

LinkedIn

Academia.edu