KONS 2011 - Iztok Osojnik

KONS 2011 - Iztok Osojnik

Foto / Photo by Bruno Bienecki

Mednarodno literarno nagrado KONS za leto 2011 je 2. aprila 2011 v Pavlovi hiši/Pavelhaus v Potrni/Laafeld na avstrijskem Štajerskem prejel Iztok Osojnik.

KONS International Literary Prize for the year 2011 was awarded to Iztok Osojnik on 2nd April 2011 in Pavel's House (Pavlova hiša / Pavelhaus) in Potrna, Austria.

Slovensko:

Iztok Osojnik se je rodil leta 1951 v Ljubljani. Leta 1977 je diplomiral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, podiplomsko se je izobraževal v Osaki, trenutno pa čaka na zagovor doktorske teze na Univerzi na Primorskem v Kopru. Kot človek, ki je nenehno v gibanju, je začetnik vrste umetniških gibanj, med njimi »podrealističnega umetniškega gibanja« in soavtor Podrealističnega manifesta, umetniške akcije Garbage Art v Kjotu na Japonskem, kjer je nekaj časa živel, glasbenega delovanja v okviru Papa Kinjal Band, instalacije Hidrogizma in drugih. Sodeloval je tudi pri ustanovitvi vrste institucij in festivalov, med njimi likovne Galerije Equrna, mednarodnega pesniškega festivala Trnovski terceti, ki se vsako leto odvija v KUD-u France Prešeren v Ljubljani, mednarodnih literarnih srečanj Pogovori v Vili Herberstein, mednarodnega pesniškega festivala Vilenica, ki ga je vrsto let tudi vodil. Zadnjih osem let pa v okviru Literarnega društva IA ter s sodelovanjem z drugimi društvi in ustanovami vodi mednarodno pesniškoprevajalsko delavnico Zlati čoln.

Objavil je 26 knjig poezije, 4 romane in 2 zbirki esejev. Njegova dela so prevedena v vrsto jezikov in objavljena v antologijah in samostojnih knjigah zunaj Slovenije. Za svoje delo je prejel več nacionalnih in mednarodnih nagrad.

Tem nagradam pridružujemo še eno, mednarodno literarno nagrado KONS, ki je – kot rečeno – nastala na iniciativo treh pesnic, aktivnih na zelo različnih lokacijah, družbenih poljih, intelektualnih področjih in literarnih ravneh, toda z enim skupnim prepričanjem: literatura je najboljša, ko je za vse ljudi. Seveda pa merilo tega nista vsiljena komercializacija in prodaja knjig, ta dva parametra nikdar v zgodovini nista bila merilo močne transformativne literature, ampak se merilo vzpostavi tam, kjer literatura notranje žari in vsebuje spoznanja, ki ljudem pomagajo živeti in se ne nanašajo zgolj na ozek sloj, določeno vrsto ali celo kliko ljudi. O močni literaturi lahko govorimo šele tedaj, ko avtorica ali avtor zmoreta in znata na verbalni ravni uravnovesiti svojo kompleksno izkušenjsko in spoznavno raven tako, da se njuna pesniška moč dotakne slehernega človeka in zadeva sleherno živo bitje. Od človeka in ustvarjalca torej komisija mednarodne literarne nagrade KONS zahteva veliko: profesionalni ter človeški ethos, socialno senzibilnost in pa osebnostno integriteto.

Iztok Osojnik ni le pesnik, ki se je vse življenje trudil odpirati prostore za literarno delovanje, ne le zase, ampak zmerom tudi za druge pisateljice in pisatelje, nemalokrat tudi precej širše – za umetniško nadarjene ali navdahnjene ljudi ne glede na starost, svetovni nazor in spol. Literarne ustvarjalke in ustvarjalce ceni in podpira zgolj na podlagi tega, kar delajo, ne pa zaradi mode ali administrativnih navodil. Pred nami ni le človek, ki je z izredno vitalnostjo in pogumom skušal osvežiti in razširiti mednarodni literarni festival Vilenica, pa so ga pri tem ustavile mračne sile lokalne literarne elite. Ni se pustil omajati. In tudi vrat za seboj ni zaprl, razen za podlosti, kar je povsem v duhu Kosovelovega verza »Noben človek, ki ljubi svobodo, je ne omejuje.« (Kosovel, ABC)

Ni le neskončen vir energije, ki zaradi obilja velikokrat poplavi svoje občinstvo, ampak je oseba, zmožna refleksije svojih dejanj in priznanja svojih zmot. Ni le umetniško-estetski ustvarjalec, ampak v prvi vrsti socialno in človeško občutljiv opazovalec z udeležbo. Ni le prevajalec, ki bi čakal, da drugi opazijo, kar je naredil – dobro ve, da je to le izjemna redkost –, ampak medtem, ko drugi ne vedo, kaj bi z njim, že organizira nova srečanja, odpira nove perspektive, prevaja nova spoznanja v življenje in jih deli z drugimi. Njegova kljubovalna, nepopustljiva življenjska drža skupaj z njegovim obsežnim opusom, organizacijskimi prizadevanji in z velikodušno odprtostjo za v temelju drugačne glasove v literaturi si zaslužijo najvišje priznanje.

Iztok Osojnik nikdar NI ZGOLJ, AMPAK vedno TUDI, kar pomeni odprto lino za nova spoznanja in nove glasove. To pa je dragoceno, najdragocenejše. Zaradi tega mu iskreno in z največjim veseljem izročamo mednarodno literarno nagrado KONS za leto 2011 za življenjsko delo in za življenjsko držo v literarnem polju.

(Iz utemeljitve nagrade)

Iztok Osojnik: Svinje letijo v nebo. Vnanje Gorice: KUD Police Dubove (Trans-, 1).

English:

Iztok Osojnik (born 1951) graduated in comparative literature from the University of Ljubljana. He received an MA degree from the Osaka Gaidai University (1980-82). He has published 26 books of poetry, 4 novels, and a collection of literary essays and a collection of political ones. He is also finishing a PhD at Koper University. The most recent poetry publications are: Gospod Danes (Mister Today, 2006), Pesmi Niča (Poems of Nothing, 2007), Dante na GSM (Dante on GSM, 2008), and Sistem za globalno pozicioniranje (Global Positioning System, 2009). The English translations of Mister Today as well as of Some Things Happen for the First Time were published in the United States and Canada. His work has received many awards and has been translated widely into many languages. He has translated poetry from Chinese, English, Spanish and Croatian. For several years he was the director of the international literary festival Vilenica. He is now a free-lance writer and translator.

Iztok Osojnik is not only a literary artist who has been devoted, throughout his life, to opening spaces for literary activity, not only for himself but for other writers, frequently even other artistically talented or inspired individuals regardless of age, vision du monde and gender. Mr. Osojnik appreciates and supports literary artists and creators for their achievements, regardless of fashion or administrative instructions. He is not only a man of extraordinary vitality and courage who attempted to update and expand the Vilenica International Literature Festival, only to be stopped by the dark forces of the local literary elite. He did not burn any bridges however, but merely filtered out the acrimony, which is entirely in the spirit of Kosovel’s verse: “No man respectful of freedom will limit it.” (Kosovel, “ABC”)

He not only radiates endless energy that due to its abundance inundates his audiences, but is also a person capable of reflection of his actions and recognises his own shortcomings. He is not a translator waiting patiently for others to notice his work – he is well aware that people seldom notice what one does. While some people are clueless as to what to make of him, he is busy organising new meetings, opening new perspectives, translating new lessons in life and sharing them with others. His defiant, sweeping life stance, together with his extensive oeuvre, organizational efforts and sincere openness to fundamentally different voices in literature deserve the highest recognition.

(An excerpt from justification for awarding the prize)

Pesmi / Poems

V različnih jezikih / In various languages

Povezave / Links:

Literarno društvo IA