Pravilnik nagrade / Prize statutes

Pravilnik Mednarodne literarne nagrade KONS

1. ČLEN

Taja Kramberger, Barbara Korun in Tatjana Jamnik, literarne ustvarjalke, aktivne na nacionalni in mednarodni ravni, so 11. marca leta 2011 v Škocjanu v Sloveniji na svojo pobudo kot zasebnice ustanovile Mednarodno literarno nagrado KONS®/International Literary Award KONS® (v nadaljevanju nagrada).

Idejna avtorica nagrade je Taja Kramberger, literarna ustvarjalka, prevajalka in znanstvenica. Ustanovni članici nagrade sta še Tatjana Jamnik, literarna ustvarjalka, prevajalka in učiteljica slovenščine, in Barbara Korun, literarna ustvarjalka in esejistka.

Nagrada je izključna lastnina navedenih treh posameznic. Podporne organizacije (društva, donatorji, meceni idr. ustanove ali podjetja) nimajo nobenega vpliva na delovanje, delo in odločitve žirije, prav tako ne lastninskega deleža pri nagradi.

2. ČLEN

Tretjino lastnine nagrade je na podlagi strokovnih kompetenc mogoče prenesti na drugo osebo, vendar zgolj ob soglasju vseh treh solastnic nagrade.

V primeru smrti ene od lastnic nagrade delo celotne žirije opravljata drugi dve solastnici nagrade oz. članici žirije do trenutka, ko sporazumno imenujeta tretjo članico žirije. Ta lahko po treh nadaljnjih podelitvah in uspešnem delu postane solastnica znamke Mednarodna literarna nagrada KONS®/International Literary Award KONS®, če se tako soglasno odločita solastnici znamke.

Kar zadeva premoženje znamke, se dedovanje in druge sorodne zadeve urejajo v skladu s pozitivno zakonodajo v Sloveniji in Evropski uniji.

3. ČLEN

Nagrado podeljujemo v spomin na pesnika Srečka Kosovela (1904–1926), ki je bil zaradi spoznavne prenicljivosti, socialnega angažmaja in kategoričnosti – zlasti v pesmih cikla KONSI, a tudi v drugih, manj znanih besedilih – dolga desetletja javnosti znan le deloma, in še to v zelo prikrojeni podobi. Škoda, ki je bila s to cenzuro – in še s številnimi njej podobnimi posegi pri drugih ustvarjalcih – povzročena v slovenskem literarnem polju, še danes ni odpravljena. Tako je nagrada tudi počastitev vseh tistih literarnih ustvarjalk in ustvarjalcev in njihovih zapuščin, katerih literarna in človeška kompleksnost je bila zaradi enoumne percepcije v slovenskem literarnem polju surovo okleščena, zamolčana, popačena ali fragmentirana.

4. ČLEN

Kakor vsaka nagrada je tudi ta rezultat zasebne iniciative manjše skupine ljudi, namenjena pa je najširšemu javnemu priznanju.

Nagrada se ne podeljuje zgolj za literarni opus, četudi je ta pogoj zanjo, ampak za celovito in aktivno življenjsko delovanje posameznic/posameznikov, za njihova vlaganja v skupno dobro vseh ljudi, tj. za vsestranske angažmaje za izboljšanje družbenih razmer in občih pogojev za delo in ustvarjanje.

Nagrada je priznanje za pisanje, kritike, organizacije, promocije, prevajanje v permanentnem boju za avtonomnost literarnega polja in pravice avtoric in avtorjev v njem. Prav tako za načelnost v konfliktih in za nasprotovanje vdiranju strankarske in klientelistične politike ali političnih ideologij v literaturo.

Kvantiteta izdanih knjig eo ipso ne more biti merilo za izbiro. Kvantiteta je pomembna le v razmerju z zahtevnostjo, subtilnostjo in kompleksnostjo celotnega posamezničinega/posameznikovega opusa, z njegovo vsebinsko prodornostjo, s spoznavno daljnosežnostjo ter z življenjskimi prizadevanji avtorice/avtorja.

Pri izbiri nominiranke/nominiranca imata prednost od splošne literarne ravni časa močno odstopajoča opisana kvaliteta literature in državljanski pogum, nikakor pa ne more biti kriterij ujemanje z vsakokratnim dominantnim režimom, ki spodbuja udobnost, neproblematičnost in kvantifikacijo produktov. Pomembno je torej, koliko realnih (družbenih) ovir so ustvarjalci in ustvarjalke premagali in jih uspeli sublimirano, tenkočutno prevesti v umetnost, in ne, koliko zaslug si pripisujejo ali jim jih pripisujejo komercialne, birokratske ali klientelistične instance.

5. ČLEN

Žirija za nagrado, tj. za nominacijo in končni izbor kandidatk/kandidatov, je stalna in se ne voli. V žiriji so Taja Kramberger, Tatjana Jamnik in Barbara Korun. Članice žirije nagrade ne morejo prejeti.

Vsi sklepi, ki se nanašajo na nagrado, so pisni in se sprejemajo z vsaj dvotretjinsko večino članic žirije. Enako velja za vse popravke in dopolnitve tega pravilnika.

Po potrebi si članice žirije lahko oblikujejo posvetovalne organe ali pridobijo individualne svetovalke in svetovalce. Tako predlogi za kandidatke/kandidate za nagrado kakor predlogi za pridružitev svetovalk in svetovalcev morajo biti utemeljeni v skladu s členom 7. tega pravilnika, kjer so opredeljeni kriteriji za nagrado.

6. ČLEN

Nagrada se podeljuje, ko članice žirije presodijo, da so našle primerno kandidatko ali primernega kandidata za nagrado. Čas in kraj podelitve določijo članice žirije. Pri tem opravilu lahko sodelujejo zunanje svetovalke in svetovalci, ki jih na svojo pobudo, a v soglasju z drugima dvema solastnicama in članicama žirije, lahko povabi posamezna članica žirije.

Žirija se sestaja vsaj enkrat letno na sestanku, na katerem se članice dogovarjajo o prihodnjih načrtih za nagrado. Ti sestanki so omejeni zgolj na članice žirije.

Nagrada obsega kaligrafsko listino, ki ima v glavi stiliziran znak nagrade, in pisno utemeljitev. Glede na možnosti pa tudi kako drugo obliko materialnega priznanja po dogovoru in sklepu članic žirije. Sklepi o izboru nagrajenke/nagrajenca so pisni in overovljeni s strani treh članic žirije oz. ustanoviteljic in lastnic nagrade.

7. ČLEN

Namen Mednarodne literarne nagrade KONS® je nagrajevati tiste izjemne ustvarjalke in ustvarjalce v literaturi:

 • katerih literarna govorica je zastavljena odprto, njihove življenjske aktivnosti pa so usmerjene v bonum communis;
 • ki ne podlegajo plehkim literarnim konjunkturam, indeksom popularnih avtoric in avtorjev ali raznovrstnim ratingom, ampak ohranjajo svojo prepoznavno etično in ustvarjalno življenjsko držo, ne glede na priznanja in nagrade;
 • ki se v svojem življenju bodisi z dejanji bodisi z literarnimi deli niso kompromitirali ali pa so javno priznali svoje pretekle zmote, se od njih nedvoumno distancirali, jih javno reflektirali in v nadaljnjem delovanju sledili etičnim in literarnim kriterijem;
 • ki niso prioritetno usmerjeni v izdelovanje literarne kariere ali pospeševanje lastne vertikalne mobilnosti, ampak so z močjo svoje literarne govorice presegli raven obče literarne topografije v deželi ali v širšem prostoru, zavrnili njena obča mesta in omogočili nove poglede na svet;
 • ki izkazujejo socialno občutljivost in solidarnost;
 • ki so bili v svojih delovanjih vselej obzirni do soljudi in drugih živih bitij, vendar pa tudi argumentirano neizprosni, če je šlo za družbene krivice, zlo in zločinske namere v prostoru njihovega delovanja ali širše;
 • ki v imaginarij svojih del niso vključevali tiste vrste simbolnega nasilja, ki je/bi zaradi avtorske nereflektiranosti ali ambigvitetnosti lahko bilo uporabljeno kot orožje zoper druge ljudi ter druga bitja;
 • ki za lastno promocijo ali slavo na nacionalni ali na mednarodni ravni niso uporabljali stremuških strategij, kakor so politika pozabe, izrivanje in degradacija kolegic in kolegov, prilastitve njihovih avtorskih zamisli ali idej, klientelno razpolaganje z javnimi sredstvi in spletkarjenje;
 • ki v svojih življenjih niso podlegli plehki politizaciji, mediatizaciji, (samo)mitizaciji in podobnim literature nevrednim dejanjem;
 • ki se niso oportunistično odpovedali solidarnosti z »marginaliziranimi« in niso zlonamerno zamolčevali njihovih imen in del;
 • ki se zavedajo, da je literatura namenjena vsem ljudem, in imajo v svojih literarnih govoricah jasno zaznaven čut za politično v pomenu najširšega čuta za skupnost;
 • ki se v življenju niso izogibali javnim konfrontacijam in so skušali svoje argumente in teze dosledno formulirati ter korektno zagovarjati ne glede na morebitno številčno, ekonomsko ali oblastniško premoč nosilcev/nosilk družbene moči;
 • ki so v svojih opusih pogumno in diferencirano skušali orisati številne socialne in druge aberacije prostora, v katerem živijo in delujejo, in ki so zaradi spoznanj o ideološko-aberativnem izdelovanju nacionalnih literarnih kanonov s svojim prizadevanji in z argumentiranimi študijami skušali iz pozabe v vidno polje pripeljati druge in drugačne temeljne (zamolčane, diskriminirane, difamirane) ustvarjalke in ustvarjalce.

S podelitvijo nagrade takim ustvarjalkam in ustvarjalcem sta literaturi na eni strani spet priznani ključna transformativna in subverzivna moč za postopno modificiranje realnosti, na drugi strani pa suverena, avtonomna in dostojanstvena vloga v družbenem prostoru.

8. ČLEN

Nagrado je mogoče preklicati, če se izkaže, da je bila podeljena na podlagi napačnih informacij, ali če nagrajenka/nagrajenec stopi na stran opresorjev ali kako drugače deluje v škodo ljudi, svobodnega izražanja in ustvarjalnosti.

9. ČLEN

Ta člen je antiamnezijska klavzula: imena vse treh ustanoviteljic in začetnih lastnic nagrade morajo ne glede na kasnejše spremembe v sestavi žirije ali v lastninskih deležih pri nagradi vseskozi ostajati zapisana na vidnem mestu v priznanju in v vseh drugih pomembnih aktih in dokumentih, ki jih sestavi žirija in zadevajo nagrado in njeno podelitev. Enako velja za vsakršno pisno ali ustno gradivo, ki se nanaša na nagrado in ima javno distribucijo.

Antiamnezijske klavzule ni mogoče spremeniti niti izpustiti v nobeni izmed prihodnjih variant tega pravilnika.

Pravilnik Mednarodne literarne nagrade KONS®/International Literary Award KONS® je bil sprejet na ustanovnem sestanku nagrade dne 11. marca 2011 v Škocjanu. S spodnjimi podpisi je navedena nagrada ustanovljena, pravilnik pa sprejet.

 

Taja Kramberger                                                    Tatjana Jamnik                                                       Barbara Korun

                                      

Škocjan, 11. marec 2011

Dokument je v 3 izvodih.