O nagradi / About Award

Slovensko: 

Mednarodna literarna nagrada KONS® je bila ustanovljena leta 2011 na zasebno pobudo treh pesnic iz Slovenije, ki so tudi njene solastnice in permanentne članice žirije. Z njo so ustanoviteljice hotele opozoriti na to, da je mesto literature v družbi in ne zunaj nje in da poezija ni zgolj iz besed. Hotele pa so tudi odločno postaviti svoj odgovor zoper vizijo, po kateri so pesnice v nekaterih okoljih še vedno – dokler se same ne odločijo krojiti svoje usode in postaviti lastnih institucij – v odločilno deprivilegiranem položaju. Mednarodne literarna nagrada KONS tako ni zgolj priznanje za literarni opus, ampak za celovito in aktivno življenjsko delovanje posameznic oz. posameznikov, za njihova vlaganja v skupno dobro vseh ljudi in za njihove vsestranske angažmaje za izboljšanje družbenih razmer, socialne pravičnosti in občih pogojev za delo in ustvarjanje. Svetovalni in podporni člani in članice nagrade so iz Slovenije in od drugod. Nagrada se podeljuje na različnih krajih po svetu, kjer se organizirajo literarne prireditve. Prvič je bila nagrada podeljena 2. aprila 2011 v Pavlovi hiši/Pavelhaus v Potrni/Laafeldu v Avstriji. Prejel jo je Iztok Osojnik (roj. 1951), slovenski pesnik, pisatelj, prevajalec, organizator, animator in človeško vsestransko odprta ter angažirana oseba.

Srečko Kosovel (1904–1926), pesnik iz Tomaja v Sloveniji, ki je v svojem kratkem življenju ustvaril vrsto literarnih del, ki še danes nagovarjajo in navdihujejo ljudi. Treba (je) biti aktiven, je zapisal pesnik, aktiven v mišljenju, čustvovanju, prerojenju, delu itd., povsod gibati duha. Njegova socialno občutljiva in politično izostrena poezija je kot referenčni steber v slovenski in evropski poeziji časa med obema vojnama. Mednarodna literarna nagrada KONS je hommage Srečku Kosovelu kot avtorju pesniškega cikla KONS (konstruktivistični spirit-duh).

English:

The KONS International Literary Prize® was established in 2011 at the personal initiative of three female poets from Slovenia (Tatjana Jamnik, Barbara Korun, Taja Kramberger), who are also its co-proprietors and permanent members of the judges’ panel. With this award, the founders wish to highlight the fact that literature’s place is within society, not outside it, and that poetry is not only a matter of words. But they also wish to firmly articulate their reply in against a vision in which female poets in some areas – until they decide to tailor their own destinies and establish their own institutions – remain in a decidedly de-privileged position. The KONS International Literary Prize is thus not only recognition of a given literary opus, but also recognition of the holistic and active life work of individuals, of their investment in the collective good for all people, and of their multi-faceted engagement in improving social circumstances, social justice, and the general conditions of work and creativity. The advisory and supporting members of the board come from Slovenia and from abroad. The prize is awarded at various locations across the world, where literary events are also organised. It was awarded for the first time on 2nd April 2011 at Pavel's house (Pavlova hiša / Pavelhaus) in Potrna / Laafeld in Austria. It was received by Iztok Osojnik (b. 1951), a Slovenian poet, writer, translator, organiser, facilitator, and an all-round open and critically engaged individual.

Srečko Kosovel (1904–1926), a poet from Tomaj in Slovenia, penned a number of literary works during his short life which continue address and inspire readers to this day. It is necessary to be active, the poet wrote, active in one’s thinking, feeling, re-birthing, work, etc., to move about the spirit, everywhere. His socially sensitive and politically honed poetry functions as a reference point in terms of Slovenian and European poetry in the inter-war period. The KONS International Literary Prize is an homage to Srečko Kosovel as the author of the poetic cycle KONS (konstruktivistični spirit-duh, or the constructivist spirit).

Español:

El Premio literario internacional KONS® fue creado en el año 2011 como iniciativa personal de tres poetas mujeres eslovenas (Tatjana Jamnik, Barbara Korun, Taja Kramberger), que son también copropietarias y miembros permanentes del jurado. Con este premio han querido poner  atención sobre el hecho que el lugar de la literatura está en la sociedad y no afuera de ella y que la poesía no es hecha solamente de palabras. Han querido  también responder a la visión por la cual  las poetisas en algunos ambientes todavía – hasta que no deciden por si solas, determinar sus destinos y proponerse a las propias instituciones – ocupan una definitiva posición no privilegiada. El premio literario internacional KONS así no es solo un reconocimiento para el opus literario, sino que también para la completa y activa obra humana del individuo, para su inversión en el bien común de todas las gentes y para el empeño poliédrico de mejorar la situación de la sociedad, la justicia social y las condiciones generales para el trabajo y la producción creativa. Los miembros consultores y sostenedores del premio son de Eslovenia y de otros lugares. El premio se asigna en diferentes lugares del mundo donde se organizan iniciativas literarias. Por la primera vez fue asignado el 2 de abril 2011 en la casa Pavlova (Pavlova hiša / Pavelhaus) en Potrna (Laafeld) en Austria. A recibirlo fue Iztok Osojnik (nacido en el 1951), poeta esloveno, escritor, traductor, organizador, animador y persona humanamente abierta y empeñada.

Srečko Kosovel (1904-1926), poeta de Tomaj en Eslovenia, en su breve vida creó varias obras literarias, que todavía hoy se dirigen e inspiran a muchas personas. Es necesario ser activos – escribió el poeta –, activos en el pensamiento, en la manera de sentir, en el renacimiento, en el trabajo etc., en todas partes mover el espíritu. Su poesía socialmente sensible y políticamente afinada es una columna que sostiene la  poesía eslovena y europea en el período entre las dos guerras mundiales. El premio literario internacional KONS es un homenaje a Srečko Kosovel como autor del ciclo poético KONS (konstruktivistični spirit-duh, espíritu constructivista).

Česky:

Mezinárodní literární cenu KONS® založily ze své osobní iniciativy tři slovinské básnířky, jež jsou současně majitelkami značky i stálými členkami poroty. Prostřednictvím tohoto ocenění si zakladatelky přejí upoutat pozornost k faktu, že i literatura má své místo ve společnosti, že se nevznáší mimo ni a že se poezie neskládá jen ze slov. Zároveň chtějí důrazně odmítnout pojetí, jež je v některých společnostech dosud pravidlem a podle něhož jsou básnířky značně znevýdněny, dokud se nerozhodnou vzít osud do vlastních rukou. Literární cena KONS neoceňuje pouze literární dílo, leč spolu s tím i aktivní život jedinců ve svém celku, jejich angažování se ve prospěch společnosti, jejich všestranné snahy pro zlepšení sociálních poměrů, sociální spravedlnosti i obecných podmínek práce a kreativity. Poradci a podporovatelé ocenění pocházejí ze Slovinska i dalších zemí. Cena je udělována na nejrůznějších místech světa současně s pořádáním literárních událostí. Poprvé byla udělena 2. dubna 2011 v Pavlově domě (Pavlova hiša/Pavelhas) v rakouské obci Potrna/Laafeld.  Obdržel ji Iztok Osojnik (narozen 1951), slovinský básník, spisovatel, překladatel, organizátor a velmi otevřený i angažovaný člověk.

Srečko Kosovel (1904-26), básník se slovinské Tomaje, za svůj krátký život stvořil celou řadu literárních textů, které dodnes oslovují a inspirují veřejnost. Je třeba být aktivní, napsal básník, aktivní v myšlení, v cítění, v regeneraci, v práci atd., a rozvíjet ducha ve všech ohledech. Jeho sociálně a politicky citlivá tvorba se stala jednou ze základních referencí slovinské i evropské meziválčené poezie. Mezinárodní literární cena KONS je věnována památce Srečko Kosovela, autora poetického cyklu KONS (konstruktivní duch, slovinskykonstruktivistični spirit-duh“).

Français:

Le Prix littéraire international KONS® a été créé en 2011 à l’initiative de trois poétesses de Slovénie qui en sont également copropriétaires et membres permanents du jury. Par cet acte, les fondatrices ont voulu attirer l’attention sur le fait que la littérature est partie intégrante de la vie sociale, qu’elle n’existe pas en dehors d’elle et que la poésie ne se fait pas qu’avec des mots. Elles ont également voulu refuser fermement la vision selon laquelle - et dans certains sociétés c’est toujours la règle - les poétesses se trouvent dans une position défavorisée, tant qu’elles n’ont pas décidé de se forger leur propre destin. Ainsi le Prix littéraire international KONS ne récompense pas la seule œuvre littéraire, mais aussi les activités des individus dans leur ensemble, leur engagement pour le bien commun et l’amélioration générale des conditions sociales, de la justice sociale, du travail et de la créativité. Les conseillers et des soutiens du prix viennent de Slovénie  et d’ailleurs.  Le prix est décerné en divers endroits du monde, où se tiennent en parallèle des manifestations littéraires. Le prix a été décerné pour la première fois le 2 avril 2011 dans la « Pavlova hiša” (Maison de Paul) à Laafeld en Autriche. Le lauréat, M. Iztok Osojnik, est poète, écrivain, traducteur, animateur slovène et, en même temps, un personnage largement ouvert et engagé.

Srečko Kosovel (1904-1926), poète de Tomaj en Slovénie a, au cours de sa courte vie, créé toute une série de textes littéraires interpellant les gens jusqu’à nos jours. Il faut être actif, a écrit le poète, actif dans sa pensée, dans ses sentiments, sa régénération, son travail, etc., avoir toujours l’esprit en mouvement. Sa poésie socialement et politiquement sensible est devenue une référence dans la poésie slovène et européenne entre les deux guerres. Le Prix littéraire international KONS rend l’hommage à Srečko Kosovel, l’auteur du cycle poétique du même nom (« konstruktivistični spirit-duh » – l’esprit constructif).

Polski:

Międzynarodowa Nagroda Literacka KONS® powstała w roku 2011 jako prywatna inicjatywa trzech twórczyń literackich: Taji Kramberger, Barbary Korun i Tatjany Jamnik, które jednocześnie są stałymi członkiniami jury tej nagrody. Poprzez nagrodę fundatorki chciały zwrócić uwagę na to, że miejsce literatury jest w społeczeństwie, a nie poza nim i że poezja nie składa się wyłącznie ze słów. Chciały też jednoznacznie przedstawić swoją odpowiedź na wizję, w której poetki w niektórych środowiskach wciąż jeszcze są w wyraźnie gorszym położeniu – dopóki same nie zdecydują się rozporządzać losem swoim o oraz założonych przez siebie instytucji. Międzynarodowa Nagroda Literacka KONS nie jest zatem przyznawana jedynie w dowód uznania dorobku literackiego, ale za całokształt aktywnych działań osób nią wyróżnionych, za ich wkład we wspólne dobro, a więc za ich wszechstronne życiowe zaangażowanie w poprawę stosunków społecznych oraz ogólnych warunków pracy i tworzenia w środowisku, w którym dana twórczyni lub twórca pracowali lub wciąż pracują. Członkowie jury i komitetu doradczego nagrody pochodzą ze Słowenii oraz spoza niej. Nagroda przyznawana jest corocznie w różnych miejscach na świecie, w których organizowane są wydarzenia literackie. Pierwszy raz wręczono ją 2 kwietnia 2011 w Domu Pavla (Pavlova hiša/Pavelhaus) w miejscowości Potrna/Laafeld w Austrii. Laureatem tej nagrody został Iztok Osojnik (ur. 1951), słoweński poeta, pisarz, tłumacz, organizator, animator oraz wszechstronnie otwarta i zaangażowana osoba.

Srečko Kosovel (1904–1926) to poeta z miejscowości Tomaj w Słowenii, który w swoim krótkim życiu napisał szereg dzieł literackich będących dziś natchnieniem dla ludzi. „Należy być aktywnym”, mówi Kosovel. „Aktywnym: w myśleniu, odczuwaniu, przeradzaniu się, pracy, itd. wszędzie trzeba poruszać ducha.” Jego wrażliwa na sprawy społeczne i wyostrzona politycznie poezja jest filarem słoweńskiej i europejskiej poezji czasu międzywojennego. Międzynarodowa Nagroda Literacka KONS to hołd dla Srečko Kosovela, autora poetyckiego cyklu KONS (konstruktywistyczny spirit-duch).

Srečko Kosovel: Kons: M

Knjige / Books

  

Srečko Kosovel: Kalejdoskop: Izbrane pesmi / Wiersze wybrane (izbor / wybór Karolina Bucka Kustec, Bożena Tokarz, Iztok Osojnik, v poljščino prevedla / przekład na język polski Karolina Bucka Kustec, spremna beseda / słowo wstępne Bożena Tokarz, Iztok Osojnik)

 Claribel Alegría: Več kakor zloščen kamen  (izbrala, prevedla in spremno besedo napisala Taja Kramberger)

 Iztok Osojnik: Svinje letijo v nebo: Utopični roman